çevre koruma ders notu

İNDİR DOWNLOAD


AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iv
GİRİŞ ......................................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ....................................................................................................3
1. SEKTÖREL ÇEVRE SORUNLARI....................................................................................3
1.1. Çevrenin Tarihi Gelişimi ..............................................................................................3
1.2. Çevreye İlişkin Tanımlar ..............................................................................................4
1.2.1. Çevre......................................................................................................................4
1.2.2. Çevrebilimi ............................................................................................................4
1.2.3.Çevre Kirliliği.........................................................................................................4
1.2.4. Ekoloji ...................................................................................................................5
1.2.5. Ekolojik Denge ......................................................................................................5
1.2.6. Doğa.......................................................................................................................5
1.2.7. Yaşam Kalitesi.......................................................................................................5
1.2.8. Sürdürülebilir Kalkınma ........................................................................................6
1.2.9. Çevre Koruma........................................................................................................6
1.2.10.Alıcı Ortamlar.......................................................................................................6
1.2.11. Atık ......................................................................................................................6
1.2.13. Geri kazanım (Geri Dönüşüm) ............................................................................8
1.2.14. Çevre Hakkı.........................................................................................................8
1.2.15. Çevre İle İlgili Bazı Terimlerin Tanımları...........................................................9
1.3. Elektrik ve Enerji Sektörünün Yol Açtığı Çevre Sorunları...........................................9
1.4. Turizm Sektörünün Yol Açtığı Çevre Sorunları .........................................................10
1.5. Yapı/İnşaat Sektörünün Yol Açtığı Çevre Sorunları...................................................12
1.6 Tekstil Sektörünün Yol Açtığı Çevre Sorunları...........................................................13
1.7. Motorlu Taşıtlar Sektörünün Yol Açtığı Çevre Sorunları...........................................14
1.8. Makine ve Metal Sektörünün Yol Açtığı Çevre Sorunları..........................................15
1.9. El Sanatları ve Materyaller (Kuyumculuk, Cam, Seramik, El Dokuma, Plastik, Kağıt,
Ahşap, vb.) Sektörlerinin Yol Açtığı Çevre Sorunları.......................................................16
1.10. Hizmet ve Diğer Sektörlerin Yol Açtığı Çevre Sorunları .........................................17
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................18
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ..................................................................................................20
2. HAVA KİRLİLİĞİ.............................................................................................................20
2.1. Havanın Özellikleri .....................................................................................................20
2.1.1. Azot (N2)..............................................................................................................21
2.1.2. Oksijen (O2) .........................................................................................................21
2.1.3. Karbondioksit (Co2).............................................................................................22
2.1.4. Soygazlar(Asal Gazlar)........................................................................................22
2.1.5. Ozon (O3).............................................................................................................22
2.2. Havanın Tanımı ..........................................................................................................23
2.3. Hava Kirliliğinin İnsan ve Çevreye Etkileri................................................................24
2.3.1. İnsan Sağlığına Etkileri........................................................................................24
2.3.2. Tabiata Etkileri ....................................................................................................24
2.3.3. Eşyaya Etkileri.....................................................................................................27
2.4. Hava Kirliliğinin Sebepleri .........................................................................................27
2.4.1. Şehirleşme ve Konutların Isıtılması.....................................................................27
İÇİNDEKİLER
ii
2.4.2. Endüstrileşme ......................................................................................................28
2.4.3. Motorlu Taşıtlar...................................................................................................29
2.4.4. Atmosferik Özellikler ..........................................................................................30
2.5. Hava Kirliliğini Önleme Çalışmaları ..........................................................................33
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................34
ÖĞRENME FAALİYETİ–3 ..................................................................................................36
3. SU KİRLİLİĞİ ...................................................................................................................36
3.1. Suyun Özellikleri ........................................................................................................36
3.1.1. Fiziksel Özellikler................................................................................................37
3.1.2. Kimyasal Özellikler .............................................................................................37
3.1.3. Bakteriyolojik Özellikler .....................................................................................38
3.1.4. Radyoaktif Özellikler...........................................................................................38
3.2. Su Kirliliğinin Tanımı.................................................................................................39
3.3. Su Kirliliğinin Nedenleri.............................................................................................39
3.3.1. Tarımsal Faaliyetlerin Neden Olduğu Kirlilik.....................................................39
3.3.2. Sanayi Faaliyetlerinin Neden Olduğu Kirlilik .....................................................39
3.3.3. Yerleşim Yerlerindeki Atıkların Neden Olduğu Kirlilik.....................................40
3.3.4. Atık Sular ve Arıtmaları ......................................................................................41
3.4. Su Kirliliğinin Çevresel Etkileri .................................................................................42
3.4.1. İnsan Sağlığına Etkisi ..........................................................................................42
3.4.2. Doğaya Etkisi ......................................................................................................43
3.5. Su Kirliliğinin Önlenmesi ...........................................................................................43
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................45
ÖĞRENME FAALİYETİ–4 ..................................................................................................47
4. TOPRAK KİRLİLİĞİ ........................................................................................................47
4.1. Toprağın Tanımı .........................................................................................................47
4.2. Toprak Kirliliğinin Nedenleri .....................................................................................49
4.3. Toprak Kirliliğinin İnsan ve Çevresine Etkileri..........................................................52
4.3.1. Erozyonun Etkileri...............................................................................................52
4.3.2. Yaşlık ve Çoraklığın Etkileri ...............................................................................54
4.3.3. Taşlık ve Kayalığın Etkileri.................................................................................55
4.3.4. Gübre ve Gübrelemenin Etkileri..........................................................................55
4.3.5. Endüstriyel Kirlilik ve Tarım Arazisinde Bozulmaların Etkileri.........................56
4.4. Toprak Kirliliğinin Önlenmesi....................................................................................57
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................58
ÖĞRENME FAALİYETİ–5 ..................................................................................................60
5. GÜRÜLTÜ........................................................................................................................60
5.1. Gürültünün Tanımı ve Çeşitleri ..................................................................................60
5.2. Gürültünün Kaynakları ...............................................................................................62
5.2.1. Yapı İçi Gürültüler...............................................................................................62
5.2.2. Yapı Dışı Çevre Gürültüleri.................................................................................63
5.2.3. Doğal Gürültüler..................................................................................................63
5.3. Gürültünün İnsan Ve Çevresine Etkileri .....................................................................64
5.3.1. İşitme Sistemine Etkisi ........................................................................................65
5.3.2. Fizyolojik Etki .....................................................................................................65
5.3.3. Psikolojik Etki .....................................................................................................66
5.3.4. Performans Etkisi ................................................................................................66
iii
5.4. Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi...................................................................................66
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................67
ÖĞRENME FAALİYETİ – 6 ................................................................................................69
6. ENERJİ..............................................................................................................................69
6.1. Enerjinin Tanımı .........................................................................................................69
6.2. Türkiye’nin Enerji Kaynakları ....................................................................................69
6.2.1. Kömür..................................................................................................................69
6.2.2. Petrol....................................................................................................................71
6.2.3. Doğal Gaz ............................................................................................................72
6.2.4. Hidrolik (Hidroelektrik) Enerji............................................................................72
6.2.5. Elektrik ................................................................................................................73
6.2.6. Odun, Hayvan, Bitki Artıkları .............................................................................73
6.2.7. Jeotermal Enerji ...................................................................................................74
6.2.8. Biogaz ve Biomas................................................................................................75
6.2.9. Güneş Enerjisi......................................................................................................75
6.2.10. Rüzgar Enerjisi ..................................................................................................75
6.3. Enerji ve Çevre İlişkisi................................................................................................77
6.4. Yeni ve Temiz Enerji Kaynakları ...............................................................................78
6.5. Enerji Elde Etme Çalışmalarının Çevreye Etkileri .....................................................80
6.5.1. Fosil Yakıtlar (kömür, petrol, doğalgaz) .............................................................80
6.5.2. Elektrik Santralleri...............................................................................................81
6.5.3. Odun, Tezek ve Bitki Atıkları .............................................................................82
6.5.4. Jeotermal Enerji ...................................................................................................83
6.5.5. Biogaz..................................................................................................................83
6.5.6. Güneş Enerjisi......................................................................................................83
6.5.7. Rüzgar Enerjisi ....................................................................................................83
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................84
CEVAP ANAHTARI.............................................................................................................85
MODÜL DEĞERLENDİRME ..............................................................................................87
ÖNERİLEN KAYNAKLAR..................................................................................................89
KAYNAKÇA........................................................................................................................90

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !